Draksharishta

Drug Name: Draksharishta

Patended Or Classical: Classical

Drug Type: Arishtam

For Kasaya:

Sanskrit name Botanical name Malayalam Name Percentage
Draksha Vitis vinifera Munthiringa 16.447
Guda Jaggery Sarkara 65.789

For Choornam:

Sanskrit name Botanical name Malayalam Name Percentage
Twak Cinnamomum cassia Elevengentholi 0.328
Ela Elettaria cardamomum Aeletheri 0.328
Patra Cinnamomum tamala Pachila 0.328
Kesara Mesua fera Nagapoov 0.328
Priyangu Agalia roxburghi Njzhalpoov 0.328
Maricha Piper nigram Kurumulku 0.328
Krishna Piper longum Thippali 0.328
Vidanga Embelia ribes Vizalari 0.328

X