Karpoora Arishta

Drug Name: Karpoora Arishta

Patended Or Classical: Classical

Drug Type: Arishtam

For Kasaya:

Sanskrit name Botanical name Malayalam Name Percentage
Karpoora Camphor Karpooram 8.324

For Choornam:

Sanskrit name Botanical name Malayalam Name Percentage
Aela Eletaria cardamomum Aelethiri 1.017
Amomum subulatum Chit aela 1.017
Mustha Cyperus rotundus Muthenga 1.017
Jeeraka Cuminum cymium Jeerakam 1.017
Maricha Piper nigram Kurumuluku 1.017

X